PRAVILA UČEŠĆA U PROMOTIVNOJ AKTIVNOSTI

Kompanija Beko Balkans d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada br. 88, Novi Beograd - Beograd, matični broj: 21079146, PIB: 108843842 („Beko“) poklanja male kućne aparate iz Beko asortimana kupcima Beko ugradne tehnike (u daljem tekstu Beko ugradna tehnika označena kao: „Uređaj“) pod uslovima i u periodu navedenom u ovim Pravilima.

 1. Uslovi za dobijanje poklona

Beko poklanja mali kućni aparat kupcu koji je:

 1. kupio Uređaj na teritoriji Srbije u periodu od 15.11.2021. do 15.12.2021. godine, za kupovinu Uređaja iz kategorije ugradne tehnike.
 2. kupio Uređaj u iznosu od 120.000 RSD ili više.
 3. poseduje fiskalni račun, kompletno popunjen garantni list sa serijskim brojem Uređaja, a kod kupovine na daljinu i potpisan Ugovor o kupovini na daljinu.
 4. uredno registrovao svoju kupovinu na način i u rokovima predviđenim tačkom 4. ovih Pravila

Kupac koji ispunjava gore navedene uslove moći će da poklon bira između proizvoda CEP 5152 B ili BKK 2300G.

 1. Period trajanja promotivne aktivnosti

Beko nagrađuje poklonom kupce Uređaja kupljenih u periodu od 15.11.2021. do 15.12.2021. godine. Datum na fiskalnom računu i garantnom listu mora da odgovara periodu trajanja promotivne aktivnosti.

Beko može opozvati promotivnu aktivnost i pre isteka perioda trajanja promotivne aktivnosti bez navođenja posebnih razloga, u kom slučaju će saopštenje biti objavljeno na Beko web sajtu www.bekopoklon.rs („Beko web sajt“), čime će se kupci smatrati obaveštenim o opozivu promotivne aktivnosti, bez obaveze obaveštavanja svakog registrovanog kupca.

Beko zadržava pravo da izmeni i/ili dopuni: pravila i uslove učešća, predmet poklona, period trajanja promotivne aktivnosti i sl. bez navođenja posebnih razloga, tako što će saopštenje biti objavljeno na Beko web sajtu www.bekopoklon.rs, čime će se kupci smatrati obaveštenim o izmenama/dopunama, bez obaveze obaveštavanja svakog registrovanog kupca.

 1. Potrebna dokumentacija

U slučaju opravdane sumnje u verodostojnost dokaza o kupovini Uređaja (upotreba tuđeg fiskalnog računa, upotreba velikog broja računa koja dovodi u sumnju da je lice kupac Uređaja kao i svakog drugog postupanja koje je suprotno uobičajenom ucešću), kupac gubi pravo da registruje kupovinu u svrhu dobijanja poklona - malog kućnog aparata, a u slučaju da do registracije dođe, kupac će biti diskvalifikovan, čime gubi pravo na poklon i pored toga što je ispunio ostale uslove registracije kupovine.

 1. Obavezno registrovanje kupca

U cilju ostvarivanja prava na dobijanje poklona, kupac Uređaja je dužan da svoju kupovinu registruje na Beko web sajtu www.bekopoklon.rs najkasnije do 15.12.2021. godine, dok račun mora glasiti najkasnije na datum 15.12.2021.

Kupac registruje, popunjava i upload-uje sledeće podatke i dokumenta:

 • lične podatke kupca (ime i prezime, adresa stanovanja, grad, broj telefona, e-mail), a radi ispunjavanja obaveza iz člana 85 stav 1 tačka 11 Zakona o porezu na dohodak građana prikuplja i: JMBG i opštinu stanovanja (iz lične karte);
 • podatke o prodajnom mestu na kom je Uređaj kupljen tj. adresi i nazivu prodavnice;
 • za kupovine u maloprodajnim objektima - jasno vidljivu fotografiju ili skenirani fiskalni račun kupljenog Uređaja, skenirani kompletno popunjen garantni list kupljenog Uređaja i broj fiskalnog računa kupljenog Uređaja;
 • Za kupovinu na daljinu (daljinska trgovina) - skenirani potpisan Ugovor o kupovini na daljinu prilikom same registracije. Kupac je dužan da dostavi i jasno vidljivu fotografiju ili skenirani kompletno popunjen garantni list kupljenog Uređaja, kao i broj fiskalnog računa kupljenog Uređaja, odmah i , bez odlaganja, nakon njihovog prijema, a najskasnije do 20.12.2021. godine na email adresu: info@bekopoklon.rs ;

Fotografija/skenirani fiskalni račun ili skeniran potpisan Ugovor o kupovini na daljinu i fotografija/skenirani garantni list moraju biti jasni, sa vidljivim brojem i datumom kupovine, u suprotnom se isti neće smatrati kao validan dokaz o ostvarenoj kupovini.

Beko garantuje da su svi navedeni podaci neophodni radi identifikovanja kupca i sprečavanja eventualnih nepravilnosti i zloupotreba kao i radi izvršavanja poreskih obaveza Beka, te da će biti korišćeni samo i isključivo u tu svrhu. Podaci mogu biti korišćeni i u svrhu reklamiranja proizvodnog asortimana, nagradnih akcija, popusta, ponuda i sl. (npr. „newsletter“), što se smatra direktnim marketingom, slanjem e-mail poruka, sms, pisma i drugim elektronskim putem , samo ukoliko kupac na to pristane. Navedenim radnjama podaci o ličnosti kupca neće doći u posed trećih lica, niti će biti zloupotrebljeni na bilo koji drugi način.

U cilju provere i/ili dopune registrovanih podataka, Beko može kontaktirati kupca telefonskim putem, odnosno dostaviti obaveštenja putem registrovanog e-maila. Posebno u slučaju kupovine na daljinu , Beko zadržava pravo da kontaktira kupca koji se registrovao, a nije dostavio fotografiju/skeniran fiskalni račun i garantni list odmah nakon njihovog prijema, a najkasnije do 20.12.2021. godine.

Kupac je dužan da pruži sve tražene podatke prilikom registracije kupovine. Samo potpuna registracija svih traženih podataka smatraće se urednom registracijom. U slučaju da kupac koji je Uređaj kupio prodaje na daljinu, a koji je izvršio registraciju, ne dostavi fotografiju/skeniran fiskalni račun i garantni list do 20.12.2021. godine kupac gubi pravo na Beko poklon.

Kupac koji je u periodu trajanja promotivne aktivnosti kupio Uređaj u iznosu propisanom tačkom 1. a), ali se nije registrovao pravilno, uredno i u roku, gubi pravo na poklon.

 1. Poklon - mali kućni aparat

Kupac koji je prethodno ispunio sve uslove propisane ovim Pravilima, ostvaruje pravo da dobije na poklon - odgovarajući mali kućni aparat u skladu sa tačkom 1. ovih Pravila.

Kupac će dobiti na poklon mali kućni aparat na adresu navedenu pri registraciji kupca u roku od 30 (trideset) dana od dana uredne registracije. Kupci koji se uredno registruju poslednjeg dana (15.12.2021. godine) dobiće poklon u istom roku tj. najkasnije do 15.01.2022. godine.

U slučaju da poklon pošiljka iz bilo kog razloga bude vraćena, Beko će pokušati da kontaktira kupca putem registrovanog kontakt telefona. U slučaju da Beko stupi u kontakt sa kupcem, Beko će pokušati ponovnu dostavu poklona na registrovanu adresu kupca.

Ukoliko Beko ne uspe da stupi u telefonski kontakt sa kupcem, kupcu ostaje mogućnost da lično preuzme svoj poklon u Beko prostorijama, u roku od 10 dana od dana kada je pošiljka vraćena. Nakon proteka ovog roka, u slučaju da poklon ne preuzme, smatraće se da nije prihvatio poklon i ne može zahtevati da mu se isti naknadno dostavi i/ili preda.

 1. Obrada podataka o ličnosti

U cilju poklanjanja malog kućnog aparata, Beko prikuplja potrebnih podatke o ličnosti kupca – učesnika u predmetnoj promotivnoj aktivnosti u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti Evropske unije (“GDPR”) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti učesnika promotivne aktivnosti i obrazac Pristanka na obradu podataka za svrhe direktnog marketinga možete pronaći na sledećem linku: https://www.bekopoklon.rs/prvakafa/obrada. Molimo Vas da imate u vidu da se pristanak za potrebe direktnog marketinga (obaveštenja o promocijama, poklonima, akcijama, proizvodnom asortimanu, „newsletter“ i sl) može opozvati u svakom trenutku slanjem e-mail-a na sledeću adresu: support-rs@beko.com.

 1. Dodatne informacije

Za sva pitanja i nedoumice, kupci mogu kontaktirati Beko kontakt centar na telefon: 0800 800 008 svakog radnog dana u periodu od 09 do 17 časova i subotom od 09 do 14 časova, ili putem e-mail adrese: support-rs@beko.com ili info@bekopoklon.rs