OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI UČESNIKA AKCIJE

Ovo obaveštenje o obradi podataka o ličnosti (u daljem tekstu: „Obaveštenje“) opisuje način na koji Beko Balkans d.o.o. Beograd, sa adresom ul. Omladinskih brigada br. 88, Novi Beograd; matični broj: 21079146 (u daljem tekstu: “Beko” ili “Mi”), prikuplja, koristi, čuva, ili na drugi način obrađuje podatke o ličnosti učesnika akcije (u daljem tekstu: „Akcija“) namenjene kupcima Beko ugradnih uređaja pod uslovima i u vremenskom periodu sadržanom u dokumentu „Pravila učešća u akciji”.

Beko Balkans obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa ovim Obaveštenjem, koje je izrađeno u skladu Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti Evropske unije (u daljem tekstu: “Uredba” ili “GDPR”) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (u daljem tekstu: “ZZPL”).

Ukoliko drugačije nije istaknuto u ovom dokumentu, ovo Obaveštenje primenjuje se samo na obradu podataka prikupljenih za potrebe Akcije, i neće se primenjivati na druge Beko usluge, servise i proizvode.

Ovo Obaveštenje sastavni je deo dokumenta „Pravila učešća u akciji“, dostupnih na sledećoj adresi: https://www.bekopoklon.rs/prvakafa/pravila.

 1. Podaci o ličnosti koje obrađujemo

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno. Za potrebe sprovođenja Akcije, Beko obrađuje samo one podatke koji su neophodni za ostvarenje svrha obrade navedenih u tački 2 ovog Obaveštenja. Za potrebe sprovođenja Akcije, Beko prikuplja sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa stanovanja. Dodatno, Beko prikuplja podatke o ličnosti dobitnika poklona: JMBG i opštinu stanovanja (iz lične karte).

 1. Svrha i pravni osnov obrade podataka

Navedeni podaci o ličnosti obrađuju se za potrebe:

 1. realizacije Akcije
 2. utvrđivanja dobitnika poklona
 3. kontaktiranja dobitnika poklona
 4. dostavljanja poklona dobitnicima

Pravni osnov za obradu podataka je izvršenje ugovora.

Takođe, navedene podatke možemo obrađivati i za potrebe zaštite naših legitimnih interesa (član 12, stav 1, tačka 6. ZZPL), i to za:

 1. obezbeđivanje poštovanja uslova Akcije
 2. otkrivanje i sprečavanje prevara tokom realizacije Akcije, ili
 3. rešavanje upita i žalbi koje se odnose na realizaciju Akcije

Podatke o Vama možemo obrađivati za svrhe ispunjavanja naših pravnih obaveza, poput aktivnosti neophodnih za sprečavanje ili gonjenje za krivična dela ili kako bi Beko ispunio obaveza u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, ili radi ostvarenja pravnih zahteva.

Za obradu Vaših podataka u svrhe koje nisu navedene u ovom Obaveštenju, tražićemo Vaš pristanak, kao što je slučaj sa obradom podataka u svrhe direktnog marketinga. Takav pristanak možete opozvati u bilo kom trenutku.

 1. Zadržavanje Vaših podataka o ličnosti

Vaše podatke prikupljene za potrebe učešća u Akciji zadržaćemo samo onoliko koliko je potrebno da bi se ostvarile svrhe navedene u tački 2. ovog Obaveštenja.

 1. Ustupanje Vaših podataka o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti možemo ustupiti, u skladu sa Zakonom, trećim licima, i to:

 1. Poslovnim partnerima: možemo otkriti Vaše lične podatke trećim licima, kao što su poslovni partneri i dobavljači, tamo gde je to neophodno kako bi Vam pružili usluge. Na primer, možemo ustupiti Vaše lične podatke trećim licima kako bismo Vam mogli dostaviti poklon dobijen učešćem u Akciji.
 2. Trećim licima, ako to zahteva zakon: možemo otkriti Vaše lične podatke trećem licu ako je to neophodno da bismo ispunili naše zakonske obaveze ili odluke sudskog ili drugog organa.
 3. Obrađivačima podataka: možemo ustupiti Vaše lične podatke kompanijama koje nam pružaju usluge, kao što su kompanije koje pružaju cloud computing usluge. Od pružalaca usluga zahtevamo i zahtevaćemo da čuvaju Vaše lične podatke kao poverljive, te ćemo s njima ugovarati da im nije dozvoljeno da koriste Vaše lične podatke u druge svrhe osim za svrhu izvršavanja usluga koje obavljaju za nas.
 4. Trećim licima u vezi sa prodajom naše imovine: ako izvršimo prodaju ili prenos naše imovine, ili ako smo na neki drugi način uključeni u spajanje ili prenos naše imovine, možemo preneti Vaše lične podatke u sklopu takve transakcije.
 5. Drugima, sa Vašim pristankom; možemo ustupiti Vaše lične podatke trećim licima koja nisu navedena u ovom Obaveštenju, ali samo ukoliko Vi na to pristanete.
 1. Međunarodni transfer podataka o ličnosti

Vaši podaci čuvaju se na serverima koji se nalaze u Republici Srbiji i mogu biti iznošeni iz Republike Srbije u skladu sa važećim propisima.

 1. Zaštita Vaših podataka o ličnosti

Beko preduzima adekvatne organizacione, kadrovske i tehničke mere zaštite Vaših podataka o ličnosti, uključujući i ograničen pristup Vašim podacima zaposlenima u okviru Beko. Vaši podaci će biti izbrisani sa Beko servera nakon isteka 12 meseci.

 1. Vaša prava u vezi zaštite podataka o ličnosti

Imate pravo da od nas tražite informacije o obradi Vaših podataka o ličnosti, uključujući informacije o tome da li obrađujemo Vaše podatke, na koji način ih obrađujemo, ko je izvor podataka, koja je svrha obrade podataka, po kom pravnom osnovu obrađujemo podatke, u kojim zbirkama se podaci nalaze, ko su obrađivači/korisnici, koje podatke koriste takvi obrađivači/korisnici i po kom pravnom osnovu, da li vršimo međunarodni transfer Vaših podataka i kome, u koje svrhe i po kom pravnom osnovu, te u kom se periodu podaci obrađuju.

Dalje, imate pravo na uvid u Vaše podatke o ličnosti (koje pravo uključuju pravo na pregled, čitanje i slušanje Vaših podataka, kao i da pravite belešku), te pravo da dobijete kopiju podataka koje o Vama obrađujemo. Takođe, imate pravo da tražite ispravku, dopunu i ažuriranje ili brisanje Vaših podataka o ličnosti. Imate pravo da osporite obradu Vaših podataka u svrhe direktnog marketinga, kao i da tražite ograničenje obrade podataka u određenim slučajevima. Možete tražiti Vaše podatke o ličnosti koje ste nam ustupili u struktuiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu (prenosivost podataka).

Jednom dat pristanak za obradu podataka o ličnosti možete u svakom trenutku opozvati, u slučaju da je obrada podataka zasnovana na Vašem pristanku.

Za ostvarenje Vaših prava, kao i sva pitanja u vezi sa ovim Obaveštenjem, molimo Vas da nas kontaktirate putem elektronske pošte na adresu GDPRpitanja@beko.com

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji postupamo sa Vašim podacima o ličnosti, molimo da nas o tome prvo obavestite, kako bismo pokušali to da rešimo. Takođe, možete se obratiti nadležnom organu za zaštitu podataka u Republici Srbiji: Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 1. Izmene i dopune ovog Obaveštenja

Beko zadržava pravo izmena i/ili dopuna informacija u ovom Obaveštenju. Sve izmene i dopune biće objavljenje na web stranici www.bekopoklon.rs, uz jasno navođenje datuma poslednjih izvršenih izmena. O značajnijim izmenama, poput onih o rokovima čuvanja ili uslovima ustupanja Vaših podataka, direktno ćemo Vas obavestiti.PRISTANAK NA OBRADU PODATAKA ZA SVRHE DIREKTNOG MARKETINGA

MOLIMO VAS PROČITAJTE OVO OBAVEŠTENJE UKOLIKO ŽELITE DA VAS UBUDUĆE KONTAKTIRAMO ZA POTREBE DIREKTNOG MARKETINGA

Saglasan sam da Beko Balkans d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada br. 88, Novi Beograd; matični broj: 21079146, koristi moje lične podatke za potrebe buduće promocije svojih proizvoda, odnosno direktnog marketinga. Razumem da mogu povući svoj pristanak za obradu podataka o ličnosti u bilo koje vreme, tako što ću kontaktirati Beko na  support-rs@beko.com.

Ovaj pristanak odnosi se na obradu podataka u svrhe direktnog marketinga i prijem informacija o budućim kampanjama Beko putem newsletter-a, e-mail-a i društvenih mreža.

Beko obrađuje Vaše kontakt podatke kako bismo promovisali naše proizvode, usluge i događaje i pružili Vam ponude prilagođene Vašim interesovanjima.

Imajte na umu da ste slobodni da odbijete da date pristanak i možete opozvati vaš pristanak ili istaći prigovor na našu obradu vaših ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga u bilo kom trenutku tako što ćete nas kontaktirati na support-rs@beko.com.