OBAVEŠTENJE

Beko Balkans d.o.o. Beograd, u smislu člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ovim Obaveštenjem upoznaje lica – kupce ugradnih aparata, čije prikupljanje podataka o ličnosti vrši, o sledećim podacima


1. Rukovalac Beko Balkans d.o.o. Beograd,
matični broj: 21079146
adresa: Omladinskih brigada 88/1, 11070 Beograd, Srbija
2. Svrha prikupljanja i obrade: evidentiranje kupaca ugradnih aparata, za svrhu identifikovanja kupaca radi dobijanja poklona.
3. Način korišćenja podataka: podaci se koriste radi identifikovanja kupaca radi dobijanja poklona.
4. Identitetu vrsta/lica koja koriste podatke: Obrađivač: ADECCO OUTSOURCING DOO BEOGRAD, sa sedištem u Beogradu, u ulici Vladimira Popovića br. 40, matični broj: 20037903.
5. Pravni osnov: obrada bez pristanka, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u vezi sa članom 229. Zakona o obligacionim odnosima.

Prikupljeni podaci o ličnosti će biti čuvani na serveru koji se nalazi u Srbiji

Rukovalac će obavestiti lice na koje se podaci odnose o eventualnoj izmeni, dopuni ili brisanju podataka bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana izmene, dopune ili brisanja podataka.

Ovim obaveštenjem, lice se smatra obaveštenim o svim prethodno navedenim podacima o rukovaocu, te pravima i obavezama u smislu zakona.