Beko

OBAVEŠTENJE

Beko Balkans d.o.o. Beograd, u smislu člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ovim Obaveštenjem upoznaje lica – kupce Neofrost frižidera i zamrzivača, čije prikupljanje podataka o ličnosti vrši, o sledećem:


1. Rukovalac Beko Balkans d.o.o. Beograd,
matični broj: 21079146
adresa: Omladinskih brigada 88/1, 11070 Beograd, Srbija
2. Svrha prikupljanja i obrade: prikupljanje podataka o kupcu u cilju ostvarivanja prava na dobijanje Beko malog kućnog aparata i u svrhu reklamiranja proizvodnog asortimana
3. Način korišćenja podataka: podaci se koriste radi identifikovanja kupca u nagradnoj akciji
4. Lica kojima su dostupni podaci: Obrađivač: ADECCO OUTSOURCING DOO BEOGRAD, sa sedištem u Beogradu, u ulici Vladimira Popovića br. 40, matični broj: 20037903.
5. Pravni osnov: dobrovoljni pristanak lica na obradu podataka

Prikupljeni podaci o ličnosti će biti čuvani na serveru koji se nalazi u Srbiji

Lice ima pravo da opozive pristanak za obradu podataka u svakom trenutku, pismeno ili usmeno na zapisnik, u kom slučaju rukovalac gubi pravo na obradu podataka, a ista obrada se ima smatrati nedozvoljenom.

Rukovalac će obavestiti lice na koje se podaci odnose o eventualnoj izmeni, dopuni ili brisanju podataka bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana izmene, dopune ili brisanja podataka.

Pristanak lica na obradu podataka o ličnosti koji je dat na ovaj način predstavlja punovažan pristanak na obradu u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ovim obaveštenjem, lice se smatra obaveštenim o svim prethodno navedenim podacima o rukovaocu, te pravima i obavezama u smislu zakona.