PRAVILA UČEŠĆA U AKCIJI

Kompanija Beko Balkans d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada br. 88, Novi Beograd - Beograd, matični broj: 21079146, PIB: 108843842 („Beko“) poklanja mali kućni aparat iz Beko asortimana kupcima Beko frižidera (u daljem tekstu označen kao: „Uređaj“) pod uslovima i u periodu navedenom u ovim Pravilima.

1. Uslovi za dobijanje poklona

Beko poklanja mali kućni aparat kupcu koji je:

 1. kupio Uređaj na teritoriji Srbije u periodu od 10.09.2020. do 31.10.2020. godine, za kupovinu Uređaja iz kategorije ugradne tehnike (odnosno ugradna rerna, ugradna ploča za kuvanje, ugradna sudomašina, ili ugradni frižider), a čija ukupna cena iznosi:
  • preko 60.000,00 dinara – kupac dobija na poklon aparat za pripremu turske kafe;
  • preko 120.000,00 dinara – kupac dobija na poklon aparat za pripremu espreso kafe;
 2. poseduje fiskalni račun (za kupovine u maloprodajnim objektima) ili pečatiran Ugovor o kupovini na daljinu (za kupovine putem Internet prodavnice) o kupljenom Uređaju i kompletno popunjen garantni list sa serijskim brojem Uređaja;
 3. uredno registrovao svoju kupovinu na način i u rokovima predviđenim tačkom 4. ovih Pravila.

2. Period trajanja akcije

Beko nagrađuje poklonom kupce Uređaja kupljenih u periodu od 10.09.2020. do 31.10.2020. godine. Datum na fiskalnom računu i garantnom listu mora da odgovara periodu trajanja akcije.

Beko može opozvati akciju i pre isteka perioda trajanja akcije bez navođenja posebnih razloga, u kom slučaju će saopštenje biti objavljeno na Beko web sajtu www.bekopoklon.rs („Beko web sajt“), čime će se kupci smatrati obaveštenim o opozivu akcije, bez obaveze obaveštavanja svakog registrovanog kupca.

Beko zadržava pravo da izmeni i/ili dopuni: pravila i uslove učešća, predmet poklona, period trajanja akcije i sl. bez navođenja posebnih razloga, tako što će saopštenje biti objavljeno na Beko web sajtu www.bekopoklon.rs, čime će se kupci smatrati obaveštenim o izmenama/dopunama, bez obaveze obaveštavanja svakog registrovanog kupca.

3. Potrebna dokumentacija

Beko zadržava pravo da izmeni i/ili dopuni: pravila i uslove učešća, predmet poklona, period trajanja akcije i sl. bez navođenja posebnih razloga, tako što će saopštenje biti objavljeno na Beko web sajtu www.bekopoklon.rs, čime će se kupci smatrati obaveštenim o izmenama/dopunama, bez obaveze obaveštavanja svakog registrovanog kupca.

U slučaju sumnje u verodostojnost dokaza o kupovini Uređaja (upotreba tuđeg fiskalnog računa, upotreba velikog broja računa koja dovodi u sumnju da je lice kupac Uređaja kao i svakog drugog postupanja koje je suprotno uobičajenom ucešću), kupac gubi pravo da registruje kupovinu u svrhu dobijanja poklona - malog kućnog aparata, a u slučaju da do registracije dođe, kupac će biti diskvalifikovan, čime gubi pravo na poklon i pored toga što je ispunio ostale uslove registracije kupovine.

4. Obavezno registrovanje kupca

U cilju ostvarivanja prava na dobijanje poklona, kupac Uređaja je dužan da svoju kupovinu registruje na Beko web sajtu www.bekopoklon.rs najkasnije do 15.11.2020. godine.

Kupac registruje, popunjava i upload-uje sledeće podatke i dokumenta:

 • lične podatke kupca (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail), a u slučaju da se za kupovinu obračunava PDV u skladu sa važećim propisima prikuplja i: JMBG i opštinu stanovanja (iz lične karte);
 • podatke o prodajnom mestu na kom je Uređaj kupljen tj. adresi prodavnice;
 • broj fiskalnog računa kupljenog Uređaja;
 • jasno vidljivu fotografiju ili skenirani fiskalni račun kupljenog Uređaja (za kupovine u maloprodajnim objektima) ili skenirani pečatiran Ugovor o kupovini na daljinu (za kupovine putem Internet prodavnice);
 • jasno vidljivu fotografiju ili skenirani kompletno popunjen garantni list kupljenog Uređaja. Za kupovine putem Internet prodavnice, kupac je dužan da dostavi jasno vidljivu fotografiju ili skeniran fiskalni račun i garantni list odmah, bez odlaganja, nakon njihovog prijema;

Fotografija/skenirani fiskalni račun ili skeniran pečatiran Ugovor o kupovini na daljinu i fotografija/skenirani garantni list moraju biti jasni, sa vidljivim brojem i datumom kupovine, u suprotnom se isti neće smatrati kao validan dokaz o ostvarenoj kupovini.

Beko garantuje da su svi navedeni podaci neophodni radi identifikovanja kupca i sprečavanja eventualnih nepravilnosti i zloupotreba, te da će biti korišćeni samo i isključivo u tu svrhu, kao i u svrhu reklamiranja proizvodnog asortimana, nagradnih akcija, popusta, ponuda i sl. (npr. „newsletter“), slanjem na registrovanu e-mail adresu kupca samo ukoliko kupac na to pristane, te navedenim radnjama podaci o ličnosti kupca neće doći u posed trećih lica, niti će biti zloupotrebljeni na bilo koji drugi način.

U cilju provere i/ili dopune registrovanih podataka, Beko može kontaktirati kupca telefonskim putem, odnosno dostaviti obaveštenja putem registrovanog e-maila. Posebno u slučaju kupovine putem Internet prodavnice, Beko zadržava pravo da kontaktira kupca koji se registrovao, a nije dostavio fotografiju/skeniran fiskalni račun i garantni list odmah nakon njihovog prijema, a najkasnije do 31.11.2020.

Kupac je dužan da pruži sve tražene podatke prilikom registracije kupovine. Samo potpuna registracija svih traženih podataka smatraće se urednom registracijom. U slučaju da kupac koji je Uređaj kupio putem Internet prodavnice a koji je izvršio registraciju, ne dostavi fotografiju/skeniran fiskalni račun i garantni list do 31.11.2020., kupac gubi pravo na Beko poklon.

Kupac koji je u periodu trajanja akcije kupio Uređaj u iznosu propisanom tačkom 1. a), ali se nije registrovao pravilno, uredno i u roku, gubi pravo na poklon.

5. Poklon - mali kućni aparat

Kupac koji je prethodno ispunio sve uslove propisane ovim Pravilima, ostvaruje pravo da dobije na poklon - odgovarajući mali kućni aparat u skladu sa tačkom 1. ovih Pravila.

Kupac će dobiti na poklon mali kućni aparat na adresu navedenu pri registraciji kupca u roku od 30 (trideset) dana od dana uredne registracije. Kupci koji se uredno registruju poslednjeg dana (15.11.2020.) dobiće poklon u istom roku tj. najkasnije do 15.12.2020. godine.

U slučaju da poklon pošiljka iz bilo kog razloga bude vraćena, Beko će pokušati da kontaktira kupca putem registrovanog kontakt telefona. U slučaju da Beko stupi u kontakt sa kupcem, Beko će pokušati ponovnu dostavu poklona na registrovanu adresu kupca.

Ukoliko Beko ne uspe da stupi u telefonski kontakt sa kupcem, kupcu ostaje mogućnost da lično preuzme svoj poklon u Beko prostorijama, u roku od 10 dana od dana kada je pošiljka vraćena. Nakon proteka ovog roka, u slučaju da poklon ne preuzme, smatraće se da nije prihvatio poklon i ne može zahtevati da mu se isti naknadno dostavi i/ili preda.

6. Obrada podataka o ličnosti

U cilju poklanjanja malog kućnog aparata, Beko prikuplja potrebnih podatke o ličnosti kupca – učesnika u predmetnoj akciji u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti Evropske unije (“GDPR”) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti učesnika akcije i obrazac Pristanka na obradu podataka za svrhe direktnog marketinga možete pronaći na sledećem linku: https://www.bekopoklon.rs/dozivljaj/obrada.

7. Dodatne informacije

Za sva pitanja i nedoumice, kupci mogu kontaktirati Beko kontakt centar na telefon: 0800 800 008 svakog radnog dana u periodu od 09 do 17 časova i subotom od 09 do 14 časova, ili putem e-mail adrese: support-rs@beko.com.